นวัตกรรมที่เรียบง่ายขนาดของเม็ดทราย

health news

สภาวะการไหลหรือปฏิกิริยาระหว่างยา ความสามารถในการปรับขนาดของโพรงยังช่วยให้สามารถจำลองสถานการณ์การไหลที่แตกต่างกันได้ด้วยวิธีนี้เราสามารถเลียนแบบการตอบสนองของเซลล์เม็ดเลือดภายใต้สถานการณ์การไหลที่ถูกรบกวนเช่นที่จุดสาขาและความโค้งของหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดแดง มีแนวโน้มที่จะลดลงความสามารถนี้จะเป็นที่สนใจของอุตสาหกรรมชีวการแพทย์

ที่กำลังเติบโตของออสเตรเลียโดยเครื่องมือทางการแพทย์อยู่ใน 10 อันดับแรกของการส่งออกของเราในปี 2018 และมีมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ การค้นพบนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกับนักเทคโนโลยีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักชีววิทยาเครื่องกลในคณะวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีวการแพทย์โดยร่วมมือกันในกลุ่มวิจัยของกลุ่มวิชากลศาสตร์และจุลชีววิทยาของ RMIT