การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกำลังพัฒนา

news

Kituyi อ้างถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก (FDI) ที่เข้ามาในประเทศจีนและประเทศในกลุ่มอาเซียนแม้จะมีการไหลเข้าลดลงในส่วนอื่น ๆ ของโลก ภูมิภาคได้รับ FDI จากภายนอกและภายในกลุ่ม นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งทุนการลงทุนจากต่างประเทศด้วยเช่นกันเนื่องจากนักลงทุนไทยเข้ามาลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น Kituyi กล่าว

ว่าเอเชียตะวันออกและอาเซียนอาจมีบทบาททางการทูตในการส่งเสริมความร่วมมือใต้ ใต้ในเรื่องการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศกำลังพัฒนา กระแสการค้าดังกล่าวมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของการค้าโลกและส่วนใหญ่จะมีการกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก